بانک ملی ایران در ششمین کنفرانس بانکداری الکترونیکی، چهار تندیس زرین تعالی بانکداری الکترونیکی (EBank Award 2012) دریافت کرد.
 بر اساس رأی کمیته داوران ششمین کنفرانس بانکداری الکترونیکی، بانک ملی ایران چهار عنوان برترین بانک از نظر رشد و توسعه کارت‌های برداشت، برترین بانک از نظر توسعه شبکه خودپرداز، برترین بانک در حوزه توسعه خدمات بانکی دولت الکترونیک و برترین مدیر فناوری اطلاعات در توسعه پایدار زیرساخت‌های سخت‌افزاری بانکداری الکترونیکی را کسب کرد و چهار تندیس زرین تعالی بانکداری الکترونیکی را به دست آورد. 
ششمین کنفرانس بانکداری الکترونیکی با حضور سخنرانان و متخصصان داخلی و خارجی مباحث روز بانکداری الکترونیکی مانند پرداخت الکترونیک، بانکداری موبایل، امنیت بانکداری الکترونیک و ... را مورد بررسی قرار داد.