سیدمحمد اعظمی‌نژاد *
منبع Mindtools-Smart Manager
انضباط سازمانی یکی از الزامات مهم برای حرکت به جلو در هر کسب‌وکار است. تهیه، تدوین و رعایت یک برنامه انضباطی مناسب می‌تواند سازمان را به محلی امن‌تر و بهره‌ورتر تبدیل کند.
وقتی در سازمان انضباط کاری حاکم باشد، شرایطی فراهم می‌شود تا کارکنان و مدیران بهترین رفتار ممکن را برای کار از خود نشان دهند.

 معرفی ابزار 
انضباط سازمانی به معنای تعهد ریشه‌دار و عمیق هر یک از کارکنان در سازمان است. به تعبیری دیگر انضباط در سازمان یعنی انجام کار درست توسط همه افراد در همه زمان‌ها. رعایت انضباط ممکن است نشان‌دهنده بخشی از فرهنگ هر سازمان باشد.
اغلب سازمان‌ها برای اینکه بتوانند فرآیندهای کلیدی خود را با شرایط بهتری مدیریت کرده و شرایطی انضباطی بر آن حاکم کنند، از رویکردهای تهیه و تدوین دستورالعمل و شیوه‌نامه استفاده می‌کنند، اما با وجود مناسب بودن این رویکردها، چرا در اغلب سازمان‌ها، کارکنان به این سندهای انضباطی عمل نمی‌کنند؟ در این نوشتار گام‌های اجرایی ابزار رعایت انضباط سازمانی معرفی خواهد شد:

ادامه مطلب ...